Service na verkoop

Inhoudstafel

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE KLANTENSERVICE

ARTIKEL 1. OBJECT

ARTIKEL 2. BEZUINIGINGSPROCEDURE

ARTIKEL 3. MUNTEENHEID

ARTIKEL 4. FORFAITAIRE REPARATIES

ARTIKEL 5. REPARATIES

ARTIKEL 6. DEFECTEN GEVONDEN TIJDENS HET HERSTEL VAN HET PRODUCT

ARTIKEL 7. EISERS

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

ARTIKEL 9. PRODUCTEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN OF DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN

 

 

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE KLANTENSERVICE

 

 

ARTIKEL 1. OBJECT

1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor After Sales Service regelen de relatie tussen Back2Buzz en haar Klanten, of het nu gaat om professionals, particulieren of consumenten die rechtstreeks bij Back2Buzz of via haar partners bestellen. Zij vullen de Back2Buzz Algemene Voorwaarden (AV) aan waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen.

1.2 Elk verzoek tot tussenkomst met de Dienst na verkoop (SAV) van Back2Buzz houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden van de Dienst na verkoop.

1.3 Back2Buzz behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden voor After Sales Service op elk moment te wijzigen zonder dat de klant hiervan op de hoogte wordt gesteld. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de Dienst na verkoop op elk moment raadplegen op dit adres: https://www.Back2Buzz.be/service-apres-vente

ARTIKEL 2. BEZUINIGINGSPROCEDURE

2.1 Tenzij in de bijzondere garantievoorwaarden anders is bepaald, moeten de te repareren goederen worden verzonden naar de door de dienst na verkoop aangegeven plaats.

2.2 De klant moet het storingsmeldingsformulier op de website https://www.Back2buzz.eu./support invullen.

ARTIKEL 3. MUNTEENHEID

3.1 Opdrachtgever wordt erop gewezen dat het opstellen van een offerte niet kosteloos is. De kosten voor het maken van de schatting variëren afhankelijk van de te repareren goederen. De Klant zal zijn akkoord met de offertekosten bevestigen door de "Offerte" die per e-mail wordt teruggestuurd te ondertekenen. De kosten van het opstellen van de offerte worden in mindering gebracht op de eindafrekening indien de klant deze aanvaardt. Anders worden ze afzonderlijk gefactureerd.

3.2 De offerte is geldig voor een periode van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van de offerte.

3.3 In geval van aanvaarding van de offerte moet de Klant deze binnen 30 (dertig) dagen na de aanvaarding van artikel 3.1 naar de naar behoren ondertekende dienst na verkoop sturen. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht de offerte te hebben geweigerd en beschikt hij over een termijn van één maand na het verstrijken van de termijn van 30 dagen om de betrokken goederen terug te halen. In dat geval draagt zij de kosten voor het opstellen van de in artikel 3.1 bedoelde ramingen. Indien de betrokken goederen binnen deze termijn worden ingetrokken, is artikel 6 van toepassing. In ieder geval blijven de kosten voor het opstellen van de begroting verschuldigd.

3.4 Indien de reparatiewerkzaamheden belangrijke werkzaamheden aan het licht brengen die een wijziging van de hoogte van de prijsopgave of de daarin genoemde indicatieve termijnen tot gevolg hebben, wordt de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld met alle middelen, in het bijzonder door middel van een kosteloze corrigerende prijsopgave. Geen enkele reparatie zal worden uitgevoerd zonder haar uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. In dit verband zijn de bepalingen van artikel 3.3 hierboven volledig van toepassing.

ARTIKEL 4. FORFAITAIRE REPARATIES

4.1 Naast de herstelling van de hem toevertrouwde goederen kan de Dienst na verkoop de Klant ook algemene herstellingsdiensten voor een vaste prijs aanbieden. De Klant zal zijn akkoord voor deze forfaitaire diensten bevestigen door de ondertekening van de " Quotation ".

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de forfaitaire herstellingsdienst de vervanging van een hoofdbestanddeel van de betrokken goederen noodzakelijk blijkt, stelt de dienst na verkoop een kosteloze prijsopgave op die overeenkomt met de kosten van het reserveonderdeel en het arbeidsloon. Deze "niet-vaste prijs"-aanbieding wordt door de Klant aanvaard of afgewezen onder de voorwaarden van artikel 3.3 hierboven. In geval van weigering van de "off-package" offerte, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor een nadien optredende storing van de betrokken producten, vanwege het defecte onderdeel dat hij in de "off-package" offerte zou hebben geïdentificeerd.

 

ARTIKEL 5. REPARATIES

5.1 De herstelling mag in geen geval aanleiding geven tot een uitbreiding van de eerder verleende garanties, met name die welke bij de verkoop werden gegeven.

5.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om de gevraagde reparaties uit te voeren of de geleverde apparatuur te vervangen door gelijkwaardige apparatuur. De klant kan automatisch om vervanging van de goederen verzoeken indien de verkoper niet in staat is de nodige herstellingen uit te voeren binnen 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van de aan de klant meegedeelde indicatieve termijn, of voor een herstelling onder de garantie.

5.3 In geval van een verlenging van de termijnen onder bovenstaande voorwaarden is verkoper niet verplicht om voor of tijdens de reparatie vervangende goederen uit te lenen.

5.4 Op de vervaldag zijn de reparatiekosten contant, netto en zonder korting betaalbaar op de datum van terugzending van de door de Klant gerepareerde goederen aan de Dienst na verkoop, tenzij anders vermeld, dient betaling te geschieden tegen terugbetaling of vóór de terugzending van de goederen.

ARTIKEL 6. DEFECTEN GEVONDEN TIJDENS HET HERSTEL VAN HET PRODUCT

6.1 Afnemer wordt per e-mail op de hoogte gesteld wanneer de toevertrouwde goederen gereed zijn.

6.2 Indien de toevertrouwde goederen niet binnen een maand na de in artikel 6.1 bedoelde kennisgeving worden afgehaald, wordt de opdrachtgever per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een herinnering gestuurd. Zonder kennisgeving van de klant binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van deze brief, zullen de goederen worden vernietigd of ter beschikking van de verkoper worden gesteld.

6.3 Afnemer kan van Verkoper geen enkele vergoeding, van welke aard en omvang dan ook, vorderen.

ARTIKEL 7. EISERS

7.1 Elke klacht van de Klant naar aanleiding van de herstellingsdiensten moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verzonden naar de dienst na verkoop van de maatschappelijke zetel van de Verkoper die de herstelling heeft uitgevoerd binnen de drie (3) dagen na de terugzending van de goederen door de Klant (het poststempel geldt als bewijs).

7.2 Verkoper zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk te antwoorden.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

In geval van een geschil van welke aard dan ook of een geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden voor service na verkoop, is uitsluitend de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap bevoegd. Deze clausule is van toepassing, zelfs in het geval van een incidentele vordering of meerdere gedaagden of garantieclaims, en ongeacht de wijze en voorwaarden van betaling.

ARTIKEL 9. PRODUCTEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN OF DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN

Producten die niet onder de garantie vallen, zoals schade als gevolg van een gebrek aan zorg of onderhoud in overeenstemming met de technische instructies en specificaties, schade van buitenaf (breuk, oxidatie), schade als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de producten, schade als gevolg van de tussenkomst van een hersteller die niet door de verkoper of door de fabrikant is geautoriseerd in het geval van nieuwe of gereviseerde producten door de verkoper, geven aanleiding tot een diagnose en een retourbetalingsfactuur ten bedrage van €30,00.

 

B. PRIJSLIJST SERVICE

REPARATIE PRIJSLIJST

Hieronder vindt u de prijzen van iPhone reparaties.

 

De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

 

 

 

iPhone 5C

iPhone 5C scherm reparatie € 79,00

iphone 5C docking station reparatie € 69,00

iPhone 5C reparatiebatterij € 29,00

Herstel de Iphone 5C op de uit-knop € 79,00

iPhone 5C luidspreker reparatie € 69,00

iPhone 5C reparatiemicrofoon € 69,00

iPhone 5C volumeknop reparatie € 69,00

iPhone 5C jack plug reparatie € 69,00

iPhone 5C achterste camera reparatie € 69,00

iPhone 5C oortelefoon reparatie € 69,00

iphone 5C reparatieknop " Home " € 69,00

iphone 5C-antenne reparatie € 69,00

iPhone 5C microfoon reparatie € 69,00

iphone 5C reparatie naderingssensor € 69,00

iPhone 5C frontcamera reparatie € 69,00

 

iPhone 5S

iPhone 5S schermreparatie € 79,00

iphone 5S reparatie docking station € 69,00

iPhone 5S accu reparatie € 29,00

Iphone 5S aan/uit knop herstellen € 79,00

iPhone 5S luidspreker reparatie € 69,00

iPhone 5S microfoon reparatie € 69,00

iPhone 5S volume knop reparatie € 69,00

iPhone 5S reparatie-aansluiting € 69,00

iPhone 5S achterste camera reparatie € 69,00

iPhone 5S koptelefoon reparatie € 69,00

iphone 5S reparatieknop " Home"€ 69,00

iphone 5S antenne reparatie € 69,00

iPhone 5S microfoon reparatie € 69,00

iphone 5S naderingssensor reparatie € 69,00

iPhone 5S frontcamera reparatie € 69,00

 

iPhone SE

iphone SE-dockstation reparatie € 69,00

iPhone SE batterijreparatie € 29,00

Herstel Iphone SE Reparatieknop aan uit € 79,00

iPhone SE luidspreker reparatie € 69,00

iPhone SE microfoon reparatie € 69,00

iPhone SE volumeknop reparatie € 69,00

iPhone SE reparatie-aansluiting € 69,00

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

iPhone SE microfoon reparatie € 69,00

iphone SE reparatie naderingssensor € 69,00

iPhone SE frontcamera reparatie € 69,00

 

 

 

iPhone 6

iPhone 6 scherm reparatie € 109,00

iphone 6 reparatie docking station € 79,00

iPhone 6 accu reparatie € 29

Reparatie Iphone 6: aan/uit knop € 89,00

iPhone 6 luidspreker reparatie € 79,00

iPhone 6 microfoon reparatie € 79,00

iPhone 6 volume knop reparatie € 89,00

iPhone 6 reparatie-aansluiting € 79,00

iPhone 6 camera achterstallig onderhoud € 79,00

iPhone 6 oortelefoon reparatie € 79,00

iphone 6 herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 79,00

iphone 6 antennereparatie € 79,00

iPhone 6 topmicrofoon reparatie € 79,00

iphone 6 Nabijheidssensor reparatie € 79,00

iPhone 6 frontcamera reparatie € 79,00

 

iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus schermreparatie € 149,00

iphone 6 Plus reparatie docking station € 99,00

iPhone 6 Plus batterijreparatie € 29,00

Iphone 6 Plus aan/uit-knop herstellen € 99,00

iPhone 6 Plus luidsprekerreparatie € 89,00

iPhone 6 Plus reparatiemicrofoon € 89,00

iPhone 6 Plus reparatievolumeknop € 99,00

iPhone 6 Plus jack plug reparatie € 89,00

iPhone 6 Plus achteruitrijcamera reparatie € 89,00

iPhone 6 Plus headset reparatie € 89,00

iphone 6 Plus herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 89,00

iphone 6 Plus antennereparatie € 89,00

iPhone 6 Plus topmicrofoon reparatie € 89,00

iphone 6 Plus reparatie van de nabijheidssensor € 89,00

iPhone 6 Plus frontcamera reparatie € 89,00

 

iPhone 6S

iPhone 6S schermreparatie € 149,00

iphone 6S docking station reparatie € 99,00

iPhone 6S accu reparatie € 29,00

Iphone 6S aan/uit knop herstellen € 99,00

iPhone 6S speakerreparatie € 89,00

iPhone 6S reparatiemicrofoon € 89,00

iPhone 6S volume knop reparatie € 99,00

iPhone 6S jack plug reparatie € 89,00

iPhone 6S achteruitrijcamera reparatie € 89,00

iPhone 6S koptelefoon reparatie € 89,00

iphone 6S herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 89,00

iphone 6S antenne reparatie € 89,00

iPhone 6S topmicrofoon reparatie € 89,00

iphone 6S naderingssensor reparatie € 89,00

iPhone 6S frontcamera reparatie € 89,00

 

 

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus schermreparatie € 179,00

iphone 6S Plus reparatie docking station € 109

iPhone 6S Plus batterijreparatie € 29,00

Iphone 6S Plus aan/uit knop herstellen € 109,00

iPhone 6S Plus luidsprekerreparatie € 99,00

iPhone 6S Plus reparatiemicrofoon € 99,00

iPhone 6S Plus volumeknop reparatie € 109,00

iPhone 6S Plus jack reparatie € 99,00

iPhone 6S Plus-camera achterzijde reparatie € 99,00

iPhone 6S Plus headset reparatie € 99,00

iphone 6S Plus herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iphone 6S Plus 6S antennereparatie € 99,00

iPhone 6S Plus Plus topmicrofoon reparatie € 99,00

iphone 6S Plus Nabijheidssensor reparatie € 99,00

iPhone 6S Plus frontcamera reparatie € 99,00

 

iPhone 7

iPhone 7 scherm reparatie € 229,00

iphone 7 docking station reparatie € 99,00

iPhone 7 accu reparatie € 29,00

Herstel Iphone 7 aan/uit knop € 119,00

iPhone 7 luidspreker reparatie € 99,00

iPhone 7 microfoon reparatie € 99,00

iPhone 7 volumeknop reparatieknop € 109,00

iPhone 7 jack plug reparatie € 99,00

iPhone 7 achtercamera reparatie € 99,00

iPhone 7 oortelefoon reparatie € 99,00

iphone 7 herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iphone 7 antennereparatie € 99,00

iPhone 7 topmicrofoon reparatie € 99,00

iphone 7 Nabijheidssensor reparatie € 99,00

iPhone 7 camera voor reparatie € 99,00

 

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus schermreparatie € 249,00

iphone 7 Plus reparatie docking station € 99

iPhone 7 Plus batterijreparatie € 29,00

Iphone 7 Plus aan/uit-knop herstellen € 109,00

iPhone 7 Plus luidsprekerreparatie € 99,00

iPhone 7 Plus reparatiemicrofoon € 99,00

iPhone 7 Plus Volume Knop Reparatie Volume Knop € 109,00

iPhone 7 Plus jack plug reparatie € 99,00

iPhone 7 Plus camera reparatie achterzijde € 99,00

iPhone 7 Plus oortelefoonreparatie € 99,00

iphone 7 Plus herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iphone 7 Plus antennereparatie € 99,00

iPhone 7 Plus topmicrofoon reparatie € 99,00

iphone 7 Plus reparatie van de nabijheidssensor € 99,00

iPhone 7 Plus frontcamera reparatie € 99,00

 

 

iPhone 8

iPhone 8 scherm reparatie € 289,00

iPhone docking station reparatie 8 € 109,00

iPhone 8 accu reparatie € 29,00

IPhone 8 terugzetten naar uit-knop € 109,00

iPhone 8 luidspreker reparatie € 99,00

iPhone 8 microfoon reparatie € 99,00

iPhone 8 volume knop reparatieknop € 109,00

iPhone 8 jack plug reparatie € 99,00

iPhone 8 achterste camera reparatie € 99,00

iPhone 8 oortelefoon reparatie € 99,00

iPhone 8 home restore knop (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iPhone 8 antenne reparatie € 99,00

iPhone 8 topmicrofoon reparatie € 99,00

iPhone 8 nabijheidssensor reparatie € 99,00

iPhone 8 frontcamera reparatie € 99,00