Ga naar 40% UIT Nieuwe seizoensstijlen * Beperkte tijd alleen.

Service na verkoop

Inhoudstafel

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KLANTENSERVICE

ARTIKEL 1. OBJECT

ARTIKEL 2. SPAARPROCEDURE

ARTIKEL 3. MUNTEENHEID

ARTIKEL 4. FORFAITAIRE REPARATIES

ARTIKEL 5. REPARATIES

ARTIKEL 6. DEFECTEN GEVONDEN TIJDENS HET HERSTEL VAN HET PRODUCT

ARTIKEL 7. EISERS

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

ARTIKEL 9. PRODUCTEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN OF DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN

 

 

A. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KLANTENSERVICE

 

 

ARTIKEL 1. OBJECT

1.1 Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen Back2Buzz en zijn Cliënten, ongeacht of zij professionals, particulieren of consumenten zijn die rechtstreeks bij Back2Buzz of via zijn partners bestellen. Zij vullen de Back2Buzz Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) aan waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen.

1.2 Elk verzoek om tussenkomst van de Back2Buzz After-Sales Service (AS) impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van de After-Sales Service.

1.3 Back2Buzz behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van Dienst na Verkoop op elk moment te wijzigen zonder dat de klant daarvan op de hoogte wordt gesteld. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de dienst na verkoop te allen tijde raadplegen op dit adres: https://www.Back2Buzz.be/service-apres-vente

ARTIKEL 2. SPAARPROCEDURE

2.1 Tenzij in de bijzondere garantievoorwaarden anders is bepaald, moeten de te repareren goederen worden verzonden naar de door de dienst na verkoop aangegeven plaats.

2.2 De klant moet het storingsmeldingsformulier op de website https://www.Back2buzz.eu./support invullen.

ARTIKEL 3. MUNTEENHEID

3.1 De Klant wordt erop gewezen dat het opstellen van een prijsopgave niet kosteloos is. De kosten voor het opstellen van de prijsopgave zijn afhankelijk van de te repareren goederen. De Klant bevestigt zijn akkoord met de kosten van de prijsopgave door ondertekening van de "Prijsopgave" die hem per e-mail wordt toegestuurd. De kosten voor het opstellen van de prijsopgave worden in mindering gebracht op de eindfactuur indien de Klant hiermee instemt. Zo niet, dan worden ze afzonderlijk gefactureerd.

3.2 De offerte is geldig voor een periode van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van de offerte.

3.3 Indien de offerte wordt aanvaard, moet de Klant deze binnen de in artikel 3.1 bedoelde 30 (dertig) dagen naar behoren ondertekend aan de klantendienst toezenden. Indien de Klant dit nalaat, wordt hij geacht de offerte te hebben geweigerd en beschikt hij over een termijn van één maand vanaf het verstrijken van de termijn van 30 dagen om de betrokken goederen terug te vorderen. In dat geval draagt hij de kosten voor het opstellen van de in artikel 3.1 bedoelde prijsopgave. Indien de betrokken goederen binnen deze termijn worden teruggenomen, is artikel 6 van toepassing. In ieder geval blijven de kosten voor het opstellen van de schatting verschuldigd.

3.4 Indien bij de reparatiewerkzaamheden belangrijke werkzaamheden aan het licht komen die leiden tot een wijziging van het bedrag van de offerte of van de daarin vermelde indicatieve termijnen, zal de Klant daarvan onverwijld op de hoogte worden gesteld met alle middelen, waaronder een gratis corrigerende offerte. Er worden geen herstellingen uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant. De bepalingen van artikel 3.3 zijn in dit verband onverkort van toepassing.

ARTIKEL 4. FORFAITAIRE REPARATIES

4.1 Naast de herstelling van de toevertrouwde goederen kan de dienst na verkoop de Klant algemene herstellingsdiensten aanbieden tegen een vaste prijs. De Klant bevestigt zijn instemming met deze diensten tegen een vaste prijs door ondertekening van de "Offerte".

4.2 Indien het tijdens de uitvoering van de forfaitaire reparatieservice noodzakelijk blijkt om een essentieel onderdeel van de betrokken goederen te vervangen, stelt de dienst na verkoop gratis een offerte op die overeenstemt met de kosten van het vervangende onderdeel en de arbeid. Deze "out-of-pocket" offerte wordt door de Klant aanvaard of geweigerd onder de voorwaarden van artikel 3.3 hierboven. In geval van weigering van de "out-of-pocket" offerte kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere storingen van de betrokken producten, te wijten aan het defecte onderdeel dat hij in de "out-of-pocket" offerte zou hebben geïdentificeerd.

 

ARTIKEL 5. REPARATIES

5.1 De herstelling mag in geen geval aanleiding geven tot een uitbreiding van de eerder verleende garanties, met name die welke bij de verkoop werden gegeven.

5.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor de gevraagde herstellingen uit te voeren of het geleverde materiaal door een gelijkwaardig exemplaar te vervangen. De Klant kan automatisch de vervanging van de goederen vragen indien de Verkoper niet in staat is de nodige herstellingen uit te voeren binnen 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van de aan de Klant meegedeelde indicatieve termijn, of voor een herstelling in het kader van de garantie.

5.3 In geval van termijnverlenging onder de bovengenoemde voorwaarden is de verkoper niet verplicht om vóór of tijdens de reparatie vervangende goederen uit te lenen.

5.4 Op de vervaldag zijn de reparatiekosten contant, netto en zonder korting betaalbaar op de datum van teruggave van de gerepareerde goederen door de Klant aan de dienst na verkoop, tenzij anders bepaald. De betaling dient contant te geschieden bij aflevering of voordat de goederen worden teruggezonden.

ARTIKEL 6. DEFECTEN GEVONDEN TIJDENS HET HERSTEL VAN HET PRODUCT

6.1 Afnemer wordt per e-mail op de hoogte gesteld wanneer de toevertrouwde goederen gereed zijn.

6.2 Indien de aan de Verkoper toevertrouwde goederen niet binnen een maand na de in artikel 6.1 hierboven bedoelde kennisgeving worden afgehaald, wordt de Klant per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een herinnering gestuurd. Indien de Klant geen bericht geeft binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van dit schrijven, worden de goederen vernietigd of ter beschikking gesteld van de Verkoper.

6.3 Afnemer kan van Verkoper geen enkele vergoeding, van welke aard en omvang dan ook, vorderen.

ARTIKEL 7. EISERS

7.1 Elke klacht van de Klant naar aanleiding van de herstellingsdiensten moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verzonden naar de dienst na verkoop van de maatschappelijke zetel van de Verkoper die de herstelling heeft uitgevoerd binnen de drie (3) dagen na de terugzending van de goederen door de Klant (het poststempel geldt als bewijs).

7.2 De verkoper tracht zo snel mogelijk te antwoorden.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

In geval van een geschil, van welke aard ook, of een geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden voor diensten na verkoop, is uitsluitend de rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap bevoegd. Deze clausule geldt zelfs in geval van een incidentele vordering of meerdere verweerders of een garantievordering, en ongeacht de betalingswijze en -voorwaarden.

ARTIKEL 9. PRODUCTEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN OF DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN

Producten die niet onder de garantie vallen, zoals schade als gevolg van een gebrek aan zorg of onderhoud overeenkomstig de instructies en technische specificaties, schade van externe oorsprong (breuk, oxidatie), schade als gevolg van niet-conform of oneigenlijk gebruik van de producten, schade als gevolg van de tussenkomst van een niet door de verkoper of de fabrikant erkende reparateur in het geval van nieuwe of door de verkoper gereviseerde producten, geven aanleiding tot een diagnose en een factuur voor retourtransport ten bedrage van 30 € inclusief BTW.

 

B. PRIJSLIJST SERVICE

REPARATIE PRIJSLIJST

Hieronder vindt u de prijzen van iPhone reparaties.

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

 

 

iPhone 5C

iPhone 5C scherm reparatie € 79,00

iphone 5C docking station reparatie € 69,00

iPhone 5C reparatiebatterij € 29,00

Iphone 5C herstellen naar de uit-knop € 79,00

iPhone 5C luidspreker reparatie € 69,00

iPhone 5C reparatiemicrofoon € 69,00

iPhone 5C volumeknop reparatie € 69,00

iPhone 5C jack plug reparatie € 69,00

iPhone 5C achterste camera reparatie € 69,00

iPhone 5C oortelefoon reparatie € 69,00

iphone 5C reparatieknop " Home " € 69,00

iphone 5C antenne reparatie € 69,00

iPhone 5C microfoon reparatie € 69,00

iphone 5C reparatie naderingssensor € 69,00

iPhone 5C frontcamera reparatie € 69,00

 

iPhone 5S

iPhone 5S scherm reparatie € 79,00

iphone 5S docking station reparatie € 69,00

iPhone 5S accu reparatie € 29,00

Iphone 5S aan/uit knop herstellen € 79,00

iPhone 5S luidspreker reparatie € 69,00

iPhone 5S microfoon reparatie € 69,00

iPhone 5S volume knop reparatie € 69,00

iPhone 5S reparatie-aansluiting € 69,00

iPhone 5S achterste camera reparatie € 69,00

iPhone 5S headset reparatie € 69,00

iphone 5S reparatieknop " Home"€ 69,00

iphone 5S antenne reparatie € 69,00

iPhone 5S microfoon reparatie € 69,00

iphone 5S naderingssensor reparatie € 69,00

iPhone 5S frontcamera reparatie € 69,00

 

iPhone SE

iphone SE reparatiedock € 69,00

iPhone SE batterijreparatie € 29,00

Herstel Iphone SE Reparatieknop aan uit € 79,00

iPhone SE luidspreker reparatie € 69,00

iPhone SE microfoon reparatie € 69,00

iPhone SE volumeknop reparatie € 69,00

iPhone SE reparatie-aansluiting € 69,00

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

[segment al vertaald... bron niet opnieuw verzonden]

iPhone SE microfoon reparatie € 69,00

iphone SE reparatie naderingssensor € 69,00

iPhone SE frontcamera reparatie € 69,00

 

 

 

iPhone 6

iPhone 6 scherm reparatie € 109,00

iphone 6 docking station reparatie € 79,00

iPhone 6 accu reparatie € 29

Reparatie Iphone 6: aan/uit knop € 89,00

iPhone 6 luidspreker reparatie € 79,00

iPhone 6 microfoon reparatie € 79,00

iPhone 6 volume knop reparatie € 89,00

iPhone 6 reparatie-aansluiting € 79,00

iPhone 6 camera achterkant reparatie € 79,00

iPhone 6 headset reparatie € 79,00

iphone 6 herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 79,00

iphone 6 antenne reparatie € 79,00

iPhone 6 topmicrofoon reparatie € 79,00

iphone 6 Nabijheidssensor reparatie € 79,00

iPhone 6 frontcamera reparatie € 79,00

 

iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus scherm reparatie € 149,00

iphone 6 Plus docking station reparatie € 99,00

iPhone 6 Plus batterijreparatie € 29,00

Iphone 6 Plus aan/uit-knop herstellen € 99,00

iPhone 6 Plus luidsprekerreparatie € 89,00

iPhone 6 Plus reparatiemicrofoon € 89,00

iPhone 6 Plus reparatievolumeknop € 99,00

iPhone 6 Plus jack plug reparatie € 89,00

iPhone 6 Plus achteruitrijcamera reparatie € 89,00

iPhone 6 Plus headset reparatie € 89,00

iphone 6 Plus herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 89,00

iphone 6 Plus antenne reparatie € 89,00

iPhone 6 Plus topmicrofoon reparatie € 89,00

iphone 6 Plus reparatie van de nabijheidssensor € 89,00

iPhone 6 Plus frontcamera reparatie € 89,00

 

iPhone 6S

iPhone 6S scherm reparatie € 149,00

iphone 6S docking station reparatie € 99,00

iPhone 6S accu reparatie € 29,00

Iphone 6S aan/uit knop herstellen € 99,00

iPhone 6S speakerreparatie € 89,00

iPhone 6S reparatiemicrofoon € 89,00

iPhone 6S volume knop reparatie € 99,00

iPhone 6S jack plug reparatie € 89,00

iPhone 6S achteruitrijcamera reparatie € 89,00

iPhone 6S headset reparatie € 89,00

iphone 6S herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 89,00

iphone 6S antenne reparatie € 89,00

iPhone 6S topmicrofoon reparatie € 89,00

iphone 6S naderingssensor reparatie € 89,00

iPhone 6S frontcamera reparatie € 89,00

 

 

iPhone 6S Plus

iPhone 6S Plus scherm reparatie € 179,00

iphone 6S Plus docking station reparatie € 109

iPhone 6S Plus batterijreparatie € 29,00

Iphone 6S Plus aan/uit knop herstellen € 109,00

iPhone 6S Plus luidsprekerreparatie € 99,00

iPhone 6S Plus reparatiemicrofoon € 99,00

iPhone 6S Plus volumeknop reparatie € 109,00

iPhone 6S Plus jack reparatie € 99,00

iPhone 6S Plus camera achterzijde reparatie € 99,00

iPhone 6S Plus oortje reparatie € 99,00

iphone 6S Plus herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iphone 6S Plus antenne reparatie € 99,00

iPhone 6S Plus Plus topmicrofoon reparatie € 99,00

iphone 6S Plus Nabijheidssensor reparatie € 99,00

iPhone 6S Plus frontcamera reparatie € 99,00

 

iPhone 7

iPhone 7 scherm reparatie € 229,00

iphone 7 docking station reparatie € 99,00

iPhone 7 accu reparatie € 29,00

Herstel Iphone 7 aan/uit knop € 119,00

iPhone 7 luidspreker reparatie € 99,00

iPhone 7 microfoon reparatie € 99,00

iPhone 7 volumeknop reparatieknop € 109,00

iPhone 7 jack plug reparatie € 99,00

iPhone 7 achtercamera reparatie € 99,00

iPhone 7 oortelefoon reparatie € 99,00

iphone 7 herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iphone 7 antenne reparatie € 99,00

iPhone 7 topmicrofoon reparatie € 99,00

iphone 7 Nabijheidssensor reparatie € 99,00

iPhone 7 camera voor reparatie € 99,00

 

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus scherm reparatie € 249,00

iphone 7 Plus docking station reparatie € 99

iPhone 7 Plus batterijreparatie € 29,00

Iphone 7 Plus aan/uit-knop herstellen € 109,00

iPhone 7 Plus luidsprekerreparatie € 99,00

iPhone 7 Plus reparatiemicrofoon € 99,00

iPhone 7 Plus Volume Knop Reparatie Volume Knop € 109,00

iPhone 7 Plus jack plug reparatie € 99,00

iPhone 7 Plus camera reparatie achterzijde € 99,00

iPhone 7 Plus oortelefoonreparatie € 99,00

iphone 7 Plus herstel homebutton (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iphone 7 Plus antenne reparatie € 99,00

iPhone 7 Plus topmicrofoon reparatie € 99,00

iphone 7 Plus reparatie van de nabijheidssensor € 99,00

iPhone 7 Plus frontcamera reparatie € 99,00

 

 

iPhone 8

iPhone 8 scherm reparatie € 289,00

reparatie van het iPhone-dockingstation 8 € 109,00

iPhone 8 accu reparatie € 29,00

IPhone 8 terugzetten naar uit-knop € 109,00

iPhone 8 luidspreker reparatie € 99,00

iPhone 8 microfoon reparatie € 99,00

iPhone 8 volume knop reparatieknop € 109,00

iPhone 8 jack plug reparatie € 99,00

iPhone 8 achterste camera reparatie € 99,00

iPhone 8 oortelefoon reparatie € 99,00

iPhone 8 home restore knop (touch-id functie gaat verloren) € 99,00

iPhone 8 antenne reparatie € 99,00

iPhone 8 topmicrofoon reparatie € 99,00

iPhone 8 nabijheidssensor reparatie € 99,00

iPhone 8 frontcamera reparatie € 99,00

 

 

 

NL