Ga naar 40% UIT Nieuwe seizoensstijlen * Beperkte tijd alleen.

Garantiebeleid

SERVICEVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. OBJECT

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van de Dienst na verkoop regelen de relatie tussen BACK2BUZZ en haar klanten, of het nu gaat om professionals, personen of consumenten die rechtstreeks bij BACK2BUZZZ of via haar partners bestellen. Zij vormen een aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) van BACK2BUZZ, waarnaar zij uitdrukkelijk verwijzen.

1.2 Elk verzoek tot tussenkomst aan de dienst na verkoop (SAV) van BACK2BUZZ houdt de volledige aanvaarding in, zonder voorbehoud, van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Back2buzz behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder de Klant hiervan op de hoogte te stellen. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden te allen tijde raadplegen op dit adres: https://www.back2buzz.be/.

ARTIKEL 2. SAV PROCEDURE

2.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere garantievoorwaarden moeten de te herstellen goederen naar de door de klantendienst aangeduide plaats worden gestuurd.

2.2 De klant dient het formulier voor de storingsverklaring in te vullen op de website https://www.back2buzz.be/ onder de categorie After-Sales Service.

ARTIKEL 3. MUNTEENHEID

3.1 De Klant wordt geïnformeerd dat het opstellen van een offerte niet gratis is. De kosten voor het opstellen van de offerte zijn afhankelijk van de te repareren goederen. De Klant zal zijn instemming met de kosten van de offerte bevestigen door het ondertekenen van de "Offerte" die per e-mail wordt geretourneerd. De offertekosten worden in mindering gebracht op de eindfactuur indien de klant de offerte accepteert. Anders worden ze apart gefactureerd.

3.2 De offerte is geldig voor een periode van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum.

3.3 Indien de offerte wordt aanvaard, dient de Klant deze binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn van 30 (dertig) dagen naar de naar behoren ondertekende dienst na verkoop te sturen. Bij gebreke daarvan wordt de klant geacht de offerte te hebben geweigerd en beschikt hij over een termijn van één maand na het verstrijken van de termijn van 30 dagen om de betrokken goederen te recupereren. Hij zal dan de kosten van het opstellen van de in artikel 3.1 bedoelde offerte moeten betalen. Wanneer de betrokken goederen gedurende deze periode uit de handel worden genomen, is artikel 6 van toepassing. In ieder geval blijven de kosten voor het opstellen van de offerte verschuldigd.

3.4 Indien bij de reparatiewerkzaamheden belangrijke werkzaamheden aan het licht komen die leiden tot een wijziging van het bedrag van de offerte of de daarin genoemde indicatieve termijnen, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld, op welke wijze dan ook, en in het bijzonder door middel van een gratis correctieofferte. Er worden geen reparaties uitgevoerd zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. In dit verband zijn de bepalingen van artikel 3.3 hierboven in hun geheel van toepassing.

ARTIKEL 4. PAKKETTEN

4.1 Naast de reparatie van de aan haar toevertrouwde goederen kan de Klantenservice de Klant diensten aanbieden voor algemene herstelling van de goederen tegen een vaste prijs. De Klant zal zijn instemming met deze diensten tegen vaste prijzen bevestigen door het ondertekenen van de "Offerte".

4.2 Indien het tijdens de uitvoering van de forfaitaire reparatiediensten noodzakelijk wordt een belangrijk onderdeel van de betreffende goederen te vervangen, zal de afdeling klantenservice een gratis offerte opstellen voor de kosten van het reserveonderdeel en de arbeidskosten. Deze schatting "exclusief vaste prijs" zal door de Klant worden aanvaard of geweigerd onder de voorwaarden van artikel 3.3 hierboven. In geval van weigering van de offerte "off package", kan BACK2BUZZ niet verantwoordelijk worden gesteld voor een latere storing van de betrokken goederen, omwille van het defecte onderdeel dat het zou hebben geïdentificeerd in de offerte "off package".

ARTIKEL 5. REPARATIES

5.1 De herstelling mag in geen geval leiden tot een verlenging van de eerder verleende garanties, met name de garantie(s) die bij de verkoop werden gegeven.

5.2 BACK2BUZZ behoudt zich het recht voor om de gevraagde reparaties uit te voeren of om de apparatuur te vervangen door een gelijkwaardig materiaal. De Klant kan automatisch de vervanging van de goederen vragen indien BACK2BUZZ niet in staat zou zijn om de nodige herstellingen uit te voeren binnen een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van de aan de Klant aangekondigde indicatieve periode, of voor een herstelling onder garantie.

5.3 In geval van tijdsverlenging onder bovenstaande voorwaarden is BACK2BUZZ niet verplicht om vervangende goederen uit te lenen, noch voor noch tijdens de reparatie.

5.4 Op de vervaldag zijn de herstellingskosten contant betaalbaar, netto zonder korting op de datum waarop de Klant de herstelde goederen terugneemt van de dienst na verkoop, tenzij er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 6. DEFECTEN GEVONDEN TIJDENS HET HERSTEL VAN HET PRODUCT

6.1 De Klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld wanneer de toevertrouwde goederen gereed zijn.

6.2 Indien de toevertrouwde goederen niet binnen een maand na de in artikel 6.1 bedoelde kennisgeving worden ingetrokken, wordt aan de Klant per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een herinnering gestuurd. Zonder demonstratie van de Klant binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van deze brief worden de goederen vernietigd of ter beschikking gesteld aan ACHTERGROND2BUZZ.

6.3 De klant kan geen enkele vergoeding van welke aard of bedrag dan ook eisen aan ACHTERGROND2BUZZ.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Elke klacht van de Klant na de herstellingsdiensten moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verstuurd naar de dienst na verkoop van de hoofdzetel van ACC2BUZZ BACK2BUZZ die deze herstelling heeft uitgevoerd binnen 48 uur (poststempel als bewijs) na de hervatting van de goederen door de Klant.

7.2 BACK2BUZZ zal zich inspannen om zo snel mogelijk te reageren.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

IN GEVAL VAN EEN GESCHIL VAN WELKE AARD DAN OOK OF EEN GESCHIL MET BETREKKING TOT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DIENST NA VERKOOP, IS UITSLUITEND DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN ONZE VENNOOTSCHAP BEVOEGD. DEZE CLAUSULE IS ZELFS VAN TOEPASSING IN HET GEVAL VAN EEN INCIDENTELE VORDERING OF EEN MEERVOUDIGE VORDERING VAN GEDAAGDEN OF EEN BEROEP OP DE GARANTIE, EN ONGEACHT DE WIJZE EN DE VOORWAARDEN VAN BETALING.

ARTIKEL 9. PRODUCTEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN OF DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN

PRODUCTEN DIE NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN, ZOALS SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN GEBREK AAN ZORG OF ONDERHOUD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES EN TECHNISCHE SPECIFICATIES, SCHADE VAN EXTERNE OORSPRONG (BREUK, OXIDATIE), SCHADE ALS GEVOLG VAN NIET-CONFORM OF ONJUIST GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN INTERVENTIE DOOR EEN REPARATEUR DIE NIET IS GOEDGEKEURD DOOR BACK2BUZZ OF DOOR DE FABRIKANT MET BETREKKING TOT NIEUWE OF DOOR BACK2BUZZ GEREVISEERDE PRODUCTEN, ZULLEN AANLEIDING GEVEN TOT KOSTEN VOOR DIAGNOSE EN RETOURTRANSPORT VAN € 30 INCLUSIEF BTW.

nl_BENL