Voorwaarden en bepalingen

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2019.

Inhoudstafel
Inleiding
Artikel 1 - Definities met betrekking tot in de AV gebruikte termen
Artikel 2 - Algemene bepalingenArtikel 3 - PrijzenArtikel 4 - BestellingArtikel 5 - Aanmaken van een klantenrekeningArtikel 6 - Inwerkingtreding en duurArtikel 7 - BetalingsvoorwaardenArtikel 8 - Handtekening en betalingsbewijs

Artikel 9 - Beschikbaarheid

Artikel 10 - Levering van de bestelling

10.1. Wijze van levering

10.2. Leveringsadres

10.3 Bedrag van de leveringskosten

10.4. Leveringstermijnen

10.5. Laattijdige levering

10.6 Controle van de bestelling bij aankomst

10.8. Weigering van het product bij levering

Artikel 11 - Herroepingsrecht

Artikel 12 - Vorderingen

Artikel 13 - Garantie

13.1. Contractuele garantie en service na verkoop

13.1.1. Algemene bepalingen

13.1.2. Duur van de contractuele garantie

 

 

 

 


Inleiding

 

DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WORDEN GESLOTEN TUSSEN

 

Back2Buzz sprl,

waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Place A. Favresse 47, 1310 Terhulpen, België

ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
nr. BE0648.879.916

Hierna "de verkoper" genoemd.

aan de ene kant,

ET

Elke persoon die als "consument" kan worden omschreven.

Hierna de "Klant" genoemd.

aan de andere kant.

Samen aangeduid als "de partijen".

 

WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN

Back2Buzz is actief in het opknappen van gebruikte smartphones en smartphone-accessoires. De Vennootschap brengt ze met name op de markt via haar website www.back2Buzz.be.

De Partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden beheerst door dit contract voor alle bestellingen die op afstand op het internet worden geplaatst voor goederen die door de Verkoper aan de Klant te koop worden aangeboden en waarvan de lijst beschikbaar is op het adres van de Site.

De partijen komen overeen dat de foto's van de te koop aangeboden goederen op de Site geen contractuele waarde hebben.

 

 

 

 

Artikel 1 - Definities met betrekking tot in de AV gebruikte termen

"Item": het bestelde artikel of de bestelde artikelen;

"Back2Buzz" betekent de Vennootschap, hierna te noemen de Verkoper;

"Koopwaar of goed": elk product dat op de site te koop wordt aangeboden;

"Klant": aannemer van de firma Back2Buzz die garandeert een consument te zijn in de zin van het Belgisch Consumentenwetboek;

"Bestelling": aanvraag van goederen door de klant aan de verkoper;

"Overeenkomst": deze voorwaarden, met inbegrip van de preambule en de daarbij behorende schema's, en elke wijziging, vervanging, verlenging of hernieuwing daarvan, zoals overeengekomen door de partijen;

"Leveringstermijn": de termijn die tussen de partijen is overeengekomen bij het plaatsen van de bestelling;

"Leveringskosten": kosten van de door de Verkoper gemaakte kosten voor het verzenden van de Bestelling naar het door de Klant opgegeven leveringsadres;

"Levering": verzending van het artikel naar de klant;

"Leveringsmethode" betekent elke standaard- of expresleveringsmethode die beschikbaar is op de website van de Verkoper;

"Prijs": de eenheidswaarde van een door de Verkoper verkocht Goed; deze waarde omvat alle belastingen (alle belastingen inbegrepen) en is exclusief de leveringskosten;

"Totale prijs" betekent het totale bedrag van de totale prijzen van de door de Verkoper verkochte Goederen die het voorwerp uitmaken van de Bestelling. Dit bedrag is inclusief alle belastingen (inclusief BTW);

"Vaste prijs": de totale prijs van de bestelling, plus de prijs van de verzendkosten. Dit bedrag is inclusief alle belastingen (inclusief BTW);

"Product": zie "Koopwaar (of "Goed")" ;

"Site" of "Website": de website van het bedrijf: www.Back2Buzz.be ;

"Gebruiker": elke persoon die zich toegang verschaft tot de Site en deze navigeert;

"Verkoop op afstand" of "Verkoop op afstand op het internet": marketing van de goederen van de verkoper via zijn website www.Back2Buzz.be.

 

 

 

Artikel 2 - Algemene bepalingen

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV") is het definiëren van de voorwaarden waaronder de Verkoper zijn producten aan zijn Klanten verkoopt.

De GCS vormen samen met de door de Klant geplaatste Order een integraal onderdeel van de internetovereenkomst voor verkoop op afstand. De Klant verklaart deze te hebben gelezen voordat hij zijn bestelling plaatst. Bijgevolg houdt de validatie door de Klant van zijn Bestelling de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in. De Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing. Ze kunnen door de klant worden afgedrukt en opgeslagen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De nieuwe versie zal op de website worden gepubliceerd.

De algemene verkoopsvoorwaarden die tegengesteld zijn aan de klant zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

 

Artikel 3 - Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (TTC), met uitzondering van de deelname in de kosten van behandeling en verzending.

Voor alle producten die naar het buitenland worden verzonden, kunnen de prijzen variëren, afhankelijk van de douanerechten of andere lokale belastingen, dockage, invoerrechten of staatsbelastingen die eventueel verschuldigd zijn. Dergelijke rechten en heffingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Zij komen ten laste van de klant en vallen onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en/of instanties van het land van bestemming. Voor alle informatie moet de Klant bij de douane navraag doen over deze kosten voordat hij de bestelling plaatst.

Tegen de verkoper kan in dit verband geen vordering tot terugbetaling worden ingesteld. Indien dergelijke belastingen of kosten echter aan de verkoper zouden worden opgelegd, zou de klant deze moeten terugbetalen na ontvangst van de overeenkomstige factuur.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de Bestelling wordt gevalideerd.

 

Artikel 4 - Bestelling

De Klant plaatst zijn Bestelling op de website www.Back2Buzz.be, vanuit de online catalogus en met behulp van het daarin opgenomen formulier, na het aanmaken of inloggen op zijn Klantenrekening, zoals beschreven in artikel 7 hiervan.

De bestelling wordt gevalideerd volgens de procedure van de "dubbelklik", na samenvatting en bevestiging van de bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling op te schorten en/of te weigeren:

 • die van abnormale aard is (met name wat betreft de bestelde hoeveelheden);
 • in geval van niet-nakoming van de verplichtingen door de klant;
 • in geval van een geschil met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling die wordt verwerkt;
 • in het geval van een duidelijke fout in de prijs;
 • bij gebrek aan voldoende informatie om de verkoper in staat te stellen de bestelling uit te voeren.

Elke bestelling wordt pas definitief na aanvaarding door de Verkoper en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten op voorraad. Deze acceptatie vindt plaats in de vorm van een orderbevestiging die aan de klant wordt gestuurd.

 

Artikel 5 - Aanmaken van een klantenrekening

De online bestelservice is alleen toegankelijk voor klanten met een klantenaccount dat is aangemaakt op de website www.Back2Buzz.be.

Om een account aan te maken, moet de Klant alle informatie verstrekken die nodig is om de Verkooporder te verwerken, namelijk (de lijst hieronder is niet volledig): zijn identiteit, postadres, leverings- en facturatieadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, en e-mailadres. De Verkoper kan weigeren een klantenaccount aan te maken als de gevraagde en als verplicht aangeduide informatie niet wordt verstrekt of duidelijk onjuist is.

De Klant erkent dat de verstrekte informatie juist en actueel is. Hij verbindt zich ertoe alle nodige wijzigingen aan te brengen om deze up-to-date te houden zodat de Verkoper zijn bestelling kan verwerken. De Klant erkent dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt als de verstrekte informatie onjuist is.

De Klant erkent dat hij slechts één actieve account kan hebben waar hij toegang toe heeft met behulp van een wachtwoord en een login, bestaande uit het e-mailadres dat gebruikt is om de klantenaccount aan te maken. Deze gegevens zijn vertrouwelijk, persoonlijk en niet overdraagbaar. Zo is het voor hem verboden zich voor te doen als een derde partij, een account aan te maken voor iemand anders dan hijzelf, een e-mailadres op te geven dat hij niet heeft en meerdere klantaccounts aan te maken.

Hij is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van zijn login en wachtwoord, en is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid ervan, evenals voor het gebruik van zijn account.

De Klant verbindt zich ertoe zijn Klantenrekening te gebruiken in overeenstemming met de AV. De Verkoper kan zijn klantenaccount opschorten of verwijderen in geval van overtreding van de AV.

Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door de klant.

De Klant verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn account, alsook van elke schending van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn identificatiemiddelen.

Indien de Verkoper gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid van de Site wordt geschonden of dat er misbruik van wordt gemaakt, kan hij de klantenaccount tijdelijk opschorten om de integriteit van de Site en de gegevens te behouden en de wijziging van deze identificatiemiddelen eisen.

 

Artikel 6 - Inwerkingtreding en duur

Dit contract treedt in werking op de datum van validatie van de bestelling. Zij wordt afgesloten voor de periode die nodig is voor de levering van de goederen, tot het verstrijken van de door de verkoper verschuldigde garanties en verplichtingen.

 

Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden

De betaling van de prijs inclusief BTW door de Klant gebeurt met een kredietkaart (bijvoorbeeld: Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, ...) of met Paypal, iDeal, ... op de beveiligde betaalsite op het einde van de bestelling: de validatie van de bestelling met kredietkaart staat gelijk aan een mandaat om de prijs inclusief BTW van de bestelling te betalen (verzendingskosten inbegrepen).

In geval van onmogelijkheid om de prijs inclusief alle belastingen te debiteren, zal de verkoop onmiddellijk van rechtswege worden geannuleerd en zal de bestelling worden geannuleerd.

 

Artikel 8 - Handtekening en betalingsbewijs

Voor alle creditcardbetalingen vormt het elektronische certificaat dat door de beheerder van de telebetaling wordt afgegeven, het bewijs van het bedrag en de datum van de transactie, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Voor elke Bestelling worden de computergegevens, die in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard, beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Partijen.

De bewijslast van het tegendeel ligt bij de klant.

 

Artikel 9 - Beschikbaarheid

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van een besteld Product nadat de Klant de Bestelling heeft geplaatst, wordt de Klant hiervan per post (e-mail of post) of telefonisch op de hoogte gesteld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant in geval van onbeschikbaarheid van een Product.

In dit geval heeft de Klant de keuze om een omruiling van Producten of een terugbetaling te vragen. In geval van onmogelijkheid tot omruilen wordt de bestelling geannuleerd en wordt de Klant terugbetaald. De Verkoper zal de Klant vergoeden via dezelfde betaalmethode die op de dag van de bestelling wordt gebruikt.

 

Artikel 10 - Levering van de bestelling

10.1. Wijze van levering

De levering gebeurt door een door de verkoper gekozen vervoerder, hetzij door rechtstreekse levering van het product aan de klant, hetzij door kennisgeving van de beschikbaarheid van het product, op voorwaarde dat deze laatste de levering op de aangegeven plaats aanvaardt.

 

10.2. Leveringsadres

De Producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven. Het adres moet in een land op het Europese vasteland liggen, anders wordt de bestelling geweigerd. Voor elk adres dat zich buiten het hierboven beschreven geografische gebied bevindt, wordt vooraf een offerte naar de klant gestuurd om hem/haar te informeren over de verzendkosten die voor rekening van de klant komen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de niet-levering in geval van een duidelijk gebrek aan indicatie op het moment van de Verkooporder. Indien de levering gebeurt door middel van een bericht van beschikbaarheid van de goederen dat aan de Klant wordt meegedeeld, zal het afhaalpunt zich bevinden binnen een redelijke omtrek van de plaats van levering die bij de Bestelling werd overeengekomen. Geen enkele wijziging van het leveringsadres wordt aanvaard zodra de bestelling is bevestigd.

 

10.3 Bedrag van de leveringskosten

De leveringskosten zijn voor rekening van de klant en worden aangegeven voordat de bestelling wordt gevalideerd. Ze zijn afhankelijk van de door de klant gekozen leveringsmethode.

 

10.4. Leveringstermijnen

De levertijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde goederen. In ieder geval verbindt de Verkoper zich ertoe om binnen de bij de validatie van de bestelling aangegeven termijn van gemiddeld vijftien (15) dagen na ontvangst van de volledige betaling van de goederen door de Klant, met inbegrip van de verzendkosten, alle middelen te gebruiken om te leveren.

 

10.5. Laattijdige levering

De bij de registratie van de bestelling aangegeven levertijd wordt slechts als indicatie gegeven en is op geen enkele wijze gegarandeerd. Bijgevolg zal elke redelijke vertraging in de levering van de Producten geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de Bestelling ten voordele van de koper.

Bovendien kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een door de vervoerder veroorzaakte vertraging in de levering.

 

10.6 Controle van de bestelling bij aankomst

Bij ontvangst moet de Klant onmiddellijk, in aanwezigheid van de vervoerder, de staat van de verpakking en het geleverde Product en de conformiteit ervan met de Bestelling controleren.

Indien de verpakking op het ogenblik van de levering beschadigd, gescheurd of geopend is en de Producten beschadigd zijn, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de regelmatige protesten en reservaties te noteren op de leveringsbon, die hij moet ondertekenen, de transporteur of zijn begeleider te laten tekenen, te laten dateren en te bevestigen per aangetekende brief binnen de drie (3) dagen, met uitzondering van de feestdagen.

Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de klant, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon zonder voorbehoud heeft ondertekend.

Naleving van dit formalisme is noodzakelijk om de aansprakelijkheid van de vervoersdienstverlener in te schakelen. Bij gebreke daarvan is de Klant als enige verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van deze regels.

In het geval van een duidelijk defect in het product of het niet naleven van de bestelling, moet de Klant deze claims aan de Verkoper bevestigen per telefoon of e-mail, met vermelding van zijn voorbehoud binnen drie (3) dagen na de levering. Met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Verkoper wordt het Product in dezelfde staat als ontvangen aan de Verkoper geretourneerd, op het volgende adres

 

BACK2BUZZ (klantendienst)

Plaats A. Favresse 47, 1310 Terhulpen, België

Na deze periode worden geen claims meer geaccepteerd.

 

 

 

10.7 Levering Incident

In geval van vergissing of weglating in de formulering van het leveringsadres dat de uitvoering ervan verhindert, alsook in geval van weigering van de levering door de ontvanger, zal de levering niettemin perfect zijn. De verzendingskosten zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

In geval van verlies of beschadiging van het pakket kan de Verkoper de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit is ter discretie van de verkoper.

 

10.8. Weigering van het product bij levering

Weigering van het product bij levering door de klant, indien niet naar behoren gemotiveerd, wordt beschouwd als misbruik. In dit geval kan de verkoper van de klant een forfaitaire vergoeding van 30% van het totale bedrag van de bestelling eisen.

 

Artikel 11 - Herroepingsrecht

De Klant heeft een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen een termijn van veertien (14) werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper per e-mail, per post of door te bellen naar de klantendienst informeren en de artikelen binnen de bovenvermelde termijn terugsturen, in hun originele verpakking, volledig en nieuw (d.w.z. zonder eerder gebruikt te zijn), vergezeld van het door de dienst na verkoop van de Verkoper toegekende retourneringsnummer, de fotokopie van de leveringsbon "retouraanvraag", en dit alles naar het volgende adres:

BACK2BUZZ (Klantenservice)

Plaats A. Favresse 47, 1310 Terhulpen, België

Anders kan de Verkoper gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Koper wegens het niet naleven van de AV en de nodige wettelijke maatregelen nemen.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal de Verkoper, na een verzoek tot teruggave van de goederen, overgaan tot terugbetaling binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van het verzoek tot teruggave. Bij gebrek aan ontvangst van het product binnen deze termijn of indien het product niet op nul is gezet (zie artikel SAV "procedure voor het verwijderen van de icloud account"), behoudt de Verkoper zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot de dag van ontvangst van de goederen in een conforme toestand.

De Verkoper zal u vergoeden via dezelfde betaalmethode die op de dag van de bestelling wordt gebruikt.

 

Artikel 12 - Vorderingen

De Klant dient elke klacht te richten aan de Klantendienst van de Verkoper per post op het adres van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf zoals hierboven vermeld, per e-mail aan [email protected] of per telefoon op +32 2 655 11 86.

Artikel 13 - Garantie

13.1. Contractuele garantie en service na verkoop

 

13.1.1. Algemene bepalingen

De voorwaarden van de contractuele garantie van de Verkoper staan vermeld in het garantiecertificaat dat bij de Back2Buzz producten is gevoegd. Dit artikel is slechts een herinnering aan de bepalingen in het garantiecertificaat, dat de enige toepasselijke bepaling blijft.

De after-sales service van Back2Buzz biedt de contractuele garantie alleen voor producten die bestemd zijn voor de Europese markt.

 

13.1.2. Duur van de contractuele garantie

De contractuele garantieperiode voor Back2Buzz producten is: 2 jaar voor smartphones, 6 maanden voor accessoires en batterijen die in de smartphone-box worden geleverd. Voor alle andere accessoires in het assortiment van de verkoper wordt een garantie van 2 jaar geboden.

De apparatuur is gegarandeerd tegen elk fabricagefout vanaf de datum van aankoop door de klant bij de verkoper. Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat het product defecten vertoont als gevolg van gebrekkig materiaal of vakmanschap, zal Verkoper het product repareren zonder extra arbeid en onderdelen in rekening te brengen. Verkoper behoudt zich het recht voor, op basis van de kosten, het product te repareren of te vervangen door een identiek of gelijkwaardig model.

In overeenstemming met het consumentenwetboek zal elke periode van immobilisatie van het product in de dienst na verkoop van ten minste zeven (7) dagen voor een reparatie die onder de contractuele garantie valt, worden toegevoegd aan de duur van de garantie die nog loopt op de datum van het verzoek om interventie van de klant of de beschikbaarheid voor reparatie van het product in kwestie, indien deze beschikbaarheid volgt op het verzoek om interventie.

Zelfs in geval van verlenging van de termijnen is de verkoper niet verplicht om vervangende goederen uit te lenen, noch voor noch tijdens de herstelling.

 

 

13.1.3. Schattingen en reparatiekosten

De Klant wordt geïnformeerd dat het opstellen van een offerte niet gratis is. De kosten voor het opstellen van de schatting variëren naar gelang de te repareren goederen. De Klant zal zijn instemming met de kosten van de prijsopgave bevestigen door de ondertekende prijsopgave per E-mail terug te sturen. De kosten voor het opstellen van de offerte worden in mindering gebracht op de eindfactuur indien de klant hiermee akkoord gaat. Zo niet, dan worden ze apart gefactureerd.

Op de vervaldag zijn de herstellingskosten contant, netto en zonder korting betaalbaar op de datum van teruggave van de herstelde goederen door de klant aan de dienst na verkoop, tenzij anders vermeld door de dienst na verkoop.

De aansprakelijkheid van de fabrikant mag in geen geval hoger zijn dan de prijs die voor het product is betaald.

De Verkoper kan zijn prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De tarieven die van toepassing zijn op de reparatie zijn echter de tarieven die gelden op de dag dat het Product door de Verkoper wordt ontvangen of, in voorkomend geval, de tarieven die worden vermeld in de reparatieofferte.

Reparaties aan producten die niet onder de contractuele garantieperiode vallen, worden in rekening gebracht volgens de prijzen die zijn aangegeven in het huidige aftersales servicetarief. De prijs is beschikbaar op www.Back2Buzz.be.

 

13.1.4. Wijze van uitvoering van de contractuele garantie

De stappen, die zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden voor After-Sales Service (GTCSS), zijn als volgt:

 

 1. De Klant vraagt de garantieservice aan op de online site van de Verkoper op Back2Buzz.eu of telefonisch op +32 (0)2 655.11.86.

 

 1. Elk verzoek tot interventie moet voor elk product de gegevens van de gevraagde dienst, de geconstateerde storing en de contactgegevens van de eigenaar vermelden. In geen geval mag de reparatie aanleiding geven tot een verlenging van de eerder verleende garanties, met name die welke bij de verkoop zijn gegeven.

 

 1. Producten onder garantie moeten worden geretourneerd in een geschikte en schone verpakking. In het geval van "Apple" smartphones moet het iCloud account worden gedeactiveerd voordat het product wordt geretourneerd.

 

 

 1. Producten die niet onder de garantie vallen, zoals schade als gevolg van een gebrek aan zorg of onderhoud volgens de instructies en technische specificaties, schade van buitenaf (breuk, oxidatie), schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik van de producten, schade als gevolg van de tussenkomst van een hersteller die niet door de Verkoper of door de fabrikant is erkend in het geval van nieuwe producten of die door de Verkoper zijn gereviseerd, zullen aanleiding geven tot een diagnose- en retourtransportfactuur van dertig (30) euro inclusief belasting.

 

13.2 Uitsluiting van contractuele garantie

De contractuele garantie van de verkoper dekt niet :

noodzakelijk onderhoud en reparaties, of vervanging van onderdelen, als gevolg van normale slijtage;

een storing nadat het apparaat is geopend door een persoon die niet uitdrukkelijk door de verkoper is geautoriseerd;

vervanging van het product tijdens de reparatieperiode ;

wijzigingen die bedoeld zijn om het product te verbeteren buiten het normale gebruik zoals beschreven in de gebruikershandleidingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper;

transportkosten en alle risico's die tijdens het transport ontstaan, direct of indirect gerelateerd aan de productgarantie;

verlies of beschadiging van de software. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de back-up van alle programma's, gegevens of verwijderbare opslagmedia;

periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage;

kleine defecten van LCD-schermen op voorwaarde dat het aantal defecte pixels niet groter is dan drie (3) pixels en op voorwaarde dat er niet meer dan één (1) defecte pixel in het centrale gebied van de slice is wanneer de display is verdeeld in negen (9) gelijke rechthoekige plakken ;

Computervirusinfecties of gebruik van het product met software die niet wordt geleverd, verkeerd is geïnstalleerd of frauduleus is;

eventuele schade als gevolg van wijzigingen of aanpassingen die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper aan het product zijn aangebracht om te voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in andere landen dan die waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en/of gefabriceerd.

elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of het niet opvolgen van de instructies voor correct gebruik en onderhoud van het product, alsook de installatie of het gebruik van het product dat niet voldoet aan de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het wordt gebruikt;

elke schade veroorzaakt door een ongeval of een impact, zonder dat de volgende lijst limitatief is: bliksem, waterschade, brand, verkeerd gebruik of nalatigheid in het gebruik van het product ;

elke wijziging, krabbeling, onleesbaarheid of schrapping van het modelnummer of serienummer op het product ;

elk defect in een systeem waarin het product is verwerkt of waarmee het wordt gebruikt;

eventuele schade als gevolg van onjuist transport of onjuiste verpakking bij het retourneren van het systeem aan de distributeur of verkoper;

eventuele cosmetische schade, waaronder krassen, stootvlekken of defecten in de beschermende kunststoffen van de aansluitpoorten, scheuren of krassen op het LCD-scherm.

 

13.3 Wettelijke garanties

 

13.3.1. De wettelijke garantie van conformiteit

De wettelijke conformiteitsgarantie is verschuldigd door de verkoper van wie de klant het product heeft gekocht. De wettelijke garantie van conformiteit is daarom de enige wettelijke en financiële verantwoordelijkheid van de verkoper. De Verkoper is verplicht de goederen te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze laatste hem door het contract werd gefactureerd of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet de woning:

 

 1. Wees specifiek voor het normaal gesproken te verwachten gebruik van een soortgelijk goed en, indien van toepassing :
 2. overeenkomen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die hij aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model ;

 

 1. de kwaliteiten hebben die een koper terecht mag verwachten in het licht van openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name op het gebied van reclame of etikettering ;

 

 1. De kenmerken die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of die specifiek zijn voor een bepaald gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door hem is aanvaard. De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart twee (2) jaar na de datum van levering van de goederen.

Gedurende zes maanden na levering van de goederen is de klant vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming. Deze termijn wordt verlengd tot vierentwintig (24) maanden vanaf 18 maart 2016, behalve voor gebruikte goederen, waarvoor de termijn zes (6) maanden bedraagt, die op uitdrukkelijk verzoek van de verkoper tot één (1) jaar kan worden verlengd.

 

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die het goed kan dekken.

13.3.2. De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

 

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of slechts een lagere prijs zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest.

De vordering wegens fundamentele gebreken moet door de koper binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.

In geval van een verborgen gebrek kan de Klant kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verminderen van de verkoopprijs, het vervangen of het herstellen van het product.

 

13.4. Garantie na reparatie

 

De garantie die van toepassing is op reparaties die door de Verkoper worden uitgevoerd, verlengt de aanvankelijk vastgestelde garantieperiode van het product niet. De garantie die van toepassing is op de door de verkoper uitgevoerde reparaties geldt voor een periode van 3 maanden vanaf de datum van teruggave of levering van de apparatuur aan de verkoper en is uitsluitend van toepassing op de functie(s) die onder de vorige interventie vallen, met uitsluiting van elke andere. De verzend-, verpakkings- en verzekeringskosten met betrekking tot de verzending zijn voor rekening van de klant.

 

 

 

 

Artikel 14 - Terugkeerbeleid

In geval van terugzending van een Product na een niet-conformiteit of een schijnbaar defect, moet deze terugzending het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de Verkoper. Indien het zichtbare gebrek of de niet-conformiteit door de Verkoper wordt erkend, zal de Verkoper een nieuw Product aan de Klant leveren of, indien het Product niet beschikbaar is, zal hij de Bestelling van de Klant volledig terugbetalen (inclusief de verzendkosten).

De Klant kan geen onterechte teruggave of terugname van de Producten eisen.

In het geval van een retourzending moeten de Producten door de Klant aan de Verkoper worden geretourneerd, zonder enige wijziging te hebben ondergaan en binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail van het retourformulier.

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het Product wordt gebruikt. Het is aan de Klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de Producten te importeren of te gebruiken.

Er wordt aan herinnerd dat de foto's die zichtbaar zijn op de site slechts ter illustratie worden gepresenteerd en geen contractuele waarde hebben. De Verkoper moedigt de klant aan om naar de beschrijving van elk product te verwijzen om de precieze kenmerken ervan te kennen. In geval van twijfel wordt hij uitgenodigd om contact op te nemen met de verkoper.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is strikt beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme Producten, tegen de gefactureerde prijs, met uitsluiting van enige schade.

 

Artikel 16 - Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

16.1 Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper blijft eigenaar van alle geleverde of te leveren producten tot de volledige betaling van de aankoopprijs van de verkochte producten.

16.2. Clausule inzake risico-overdracht

De producten worden verkocht vanuit de faciliteiten van de verkoper. De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de Producten vindt plaats wanneer deze worden toevertrouwd aan de expediteurs en vervoerders die verantwoordelijk zijn voor de zendingen.

 

 

 

Artikel 17 - Vertrouwelijkheid van gegevens

De persoonsgegevens van de Klant worden elektronisch verwerkt. Ze zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling van de Klant, alsook voor de opvolging en het beheer van zijn aanvragen in het kader van zijn contractuele relaties met de Verkoper.

Deze gegevens worden door de Verkoper opgeslagen en niet aan derden doorgegeven. Zij kunnen echter wel worden meegedeeld aan de ondernemingen en vestigingen van de groep, aan haar leveranciers of zelfs aan derden of onderaannemers met als enig doel de bestelling van de klant en de dienst na verkoop te verwerken.

De Klant heeft te allen tijde het recht op toegang tot, intrekking van en rectificatie van gegevens die op hem betrekking hebben. De Klant dient een schriftelijk verzoek te sturen naar het volgende adres:

BACK2BUZZ (Klantenservice)

Plaats A. Favresse 47,

1310 Terhulpen, België

 

Artikel 18 - Overmacht

De in deze GCSASV opgenomen verplichtingen zijn niet van toepassing of worden van rechtswege en zonder schadevergoeding opgeschort indien de uitvoering ervan onmogelijk is geworden door overmacht of een toevallige gebeurtenis in de zin van de jurisprudentie of om enige andere reden die aan de koper, de begunstigde of de partner kan worden toegerekend.

Elke partij moet haar medecontractant met alle middelen en zo snel mogelijk op de hoogte brengen in geval van overmacht die haar belet haar contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen.

De overeenkomstsluitende partijen stellen alles in het werk om de gevolgen van een contractbreuk als gevolg van overmacht te voorkomen of te beperken.

 

Artikel 19 - Gedempte ongeschreven bepaling

Indien een van de bepalingen van de AV ongeldig is of wordt, onmogelijk uit te voeren is of door de rechter geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen tussen de partijen van toepassing en hebben deze volledige werking.

Wat betreft een clausule die als ongeschreven wordt beschouwd, streven de partijen ernaar deze te vervangen door een geldige bepaling waarvan de betekenis zo dicht mogelijk bij de ongeldige clausule ligt, in het belang van het behoud van de algemene opzet van het contract.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegdheid

De Orde en de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht in overeenstemming met de Europese bepalingen. Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de interpretatie of de uitvoering van dit contract zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

 

 

 

Herhaal de formulering van de regels 324 - 325: Back2Buzz zal u terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die gebruikt werd op de dag van de bestelling.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - B2B

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden al onze verkopen en diensten overeengekomen
aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Wij wijzen elke tegenstrijdige voorwaarde af die voorkomt op de documenten van onze
leveranciers of klanten.
2 Onze aanbiedingen zijn voor ons slechts bindend, indien wij uitdrukkelijk hebben toegestemd daaraan gebonden te zijn.
3. De bestellingen van onze klanten worden door ons geregistreerd binnen de grenzen van onze beschikbare voorraad. In
Bijgevolg behouden wij ons het recht voor om slechts gedeeltelijke leveringen uit te voeren, zonder dat dit feit recht geeft op
tot enige compensatie van de kant van de klant. Als we slechts een deel van de bestelling kunnen leveren, zal de
is de klant verplicht deze gedeeltelijke levering te aanvaarden.
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
4. De aangekondigde levertijden zijn indicatief en niet bindend.
5. Wanneer de klant een bestelling annuleert, is hij, als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, verschuldigd
bedrag gelijk aan 15 % van het bedrag van de geannuleerde order.
6. De klant is verplicht ervoor te zorgen dat een persoon die bevoegd is om hem te vertegenwoordigen, aanwezig is bij de levering
om de goederen te ontvangen.
Onze klanten zijn verplicht om binnen 48 uur te controleren (zaterdagmiddag, zondag en feestdagen niet meegerekend) welke
Na de levering, de conformiteit van de geleverde goederen, de zichtbare staat ervan en het aantal geleverde stuks. De
niet-conforme of beschadigde producten moeten binnen dezelfde termijn (zaterdagmiddag) aan ons worden teruggezonden,
Zon- en feestdagen niet inbegrepen).
Vermiste artikelen moeten binnen 48 uur schriftelijk aan ons worden gemeld (zaterdagmiddag, zondag en
(met uitzondering van feestdagen). Wij aanvaarden geen algemene en onnauwkeurige reserveringen.
Indien de klant in gebreke blijft met de inontvangstneming van de bestelde goederen, kunnen wij naar onze keuze
de gedwongen tenuitvoerlegging van het bevel voort te zetten of om de oplossing met schadevergoeding te vragen.
7. Wij zijn ontslagen van onze verplichting tot levering of wij hebben het recht op uitstel zonder schuld van onze kant.
de leveringstermijn, in alle gevallen van overmacht, d.w.z. in geval van elke gebeurtenis buiten de wil van de
of gedeeltelijk buiten de controle van de leverancier.
Als conventionele oorzaken van overmacht worden met name beschouwd: arbeidsconflicten, vertragingen bij
van onze leveranciers, onrust, brand, natuurrampen, gebeurtenissen van politieke aard, enz.
die van invloed zijn op de transportmiddelen, problemen van interne organisatie in ons bedrijf zoals het ontbreken van de
personeel, voorraadtekort, stroomuitval, computeruitval, enz. We hoeven niet vast te stellen
de onvoorspelbaarheid en onweerstaanbaarheid van de ontwrichtende gebeurtenis.
8. Het vervoer van de goederen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder, op risico van de klant.
De levering vindt plaats wanneer de goederen bij de klant worden uitgeladen.
9. In geval van een productgebrek zijn wij alleen aansprakelijk als wordt vastgesteld dat het product
door ons verkocht en dat het gebrek te wijten is aan een opslag- of behandelingsfout van onze kant.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken aan het product zelf. Als er schade wordt veroorzaakt
aan een consument, heeft deze laatste een rechtstreekse vordering tegen de fabrikant, op grond van de wet van 25 februari
1991 inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Behalve wanneer ons een bepaalde dienst wordt toevertrouwd die het voorwerp uitmaakt van een uitdrukkelijk en bindend contract, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.
Schriftelijke adviezen of opinies van onze afgevaardigden zijn louter informatief en niet bindend.
van ons. Deze adviezen worden gratis verstrekt, tenzij anders is overeengekomen. Zij zijn op geen enkele wijze bindend voor
manier onze verantwoordelijkheid.
10. Er is geen rekening-courant tussen onze klanten en ons. Betalingen door onze klanten worden in rekening gebracht
enerzijds over de vertragingsrente die van rechtswege verschuldigd is overeenkomstig artikel 12, en anderzijds over
onze facturen, te beginnen met de oudste die onbetaald blijft.
11. Onbetaalde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het uitblijven van betaling van een
Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, wordt elk ander bedrag dat aan onze vennootschap verschuldigd is, zelfs indien het nog niet opeisbaar is, onmiddellijk opeisbaar.
12. Al onze facturen zijn betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke van speciale overeenkomsten, zal onze
De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op onze facturen, zonder korting. In geval van vertraging van
betaling, zijn wij gerechtigd onze leveringen op te schorten.
Elke onbetaalde factuur op haar vervaldag, zal van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, interest opbrengen
uitstel van betaling tegen een conventioneel tarief van 1,5 % per maand, elke begonnen maand verschuldigd zijn.

De verschuldigde bedragen zullen worden verhoogd met een vaste en onherleidbare vergoeding voor administratiekosten,
gelijk aan 15 % van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 125 euro overeenkomstig de artikelen 1152 en 1229 van het
Burgerlijk wetboek.
13. Wanneer wij betaling per wissel aanvaarden, brengt deze betalingswijze geen schuldvernieuwing mee, de
blijven deze algemene voorwaarden volledig van kracht.
14. Al onze verkopen en diensten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel
bekwaam